Visa Mỹ theo diện hôn thê (visa K1) dành cho công dân nước ngoài đến Hoa Kỳ với thời hạn tối đa 90 ngày để kết hôn với công dân Mỹ. Sau khi kết hôn, người được cấp visa K1 phải lên Sở Di Trú thay đổi tình trạng cư trú. Tin tức về visa Mỹ theo diện hôn thê